Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä: 19.2.2015

Rekisterinpitäjä
Oulun kauppakamari
y-tunnus 0210114-7
Uusikatu 53, 90120 Oulu
puh. 050 5629 933

Rekisteriasioista vastaava henkilö
jäsen- ja viestintäassistentti Anni Alavahtola, anni.alavahtola@chamber.fi,
puh. 050 5499 255

Rekisterin nimi
Oulun kauppakamarin jäsen- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Kauppakamarilaissa säädettyjen tehtävien hoitaminen, luottamushenkilö-, asiantuntija- ja muiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, tutkimustoiminta ja palveluiden sekä julkaisujen markkinointi. Käsittelyn tarkoituksena on luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden osalta yhteystietojen ylläpito ja välittäminen asiantuntija ja luottamustoiminnan hoitamiseksi tai henkilön auktorisoimiseksi sekä muu yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Muiden henkilöiden osalta käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on maksujen, palkkioiden ja korvausten suorittaminen tai perimisen sekä kyselyjen, tilastojen tutkimusten suorittaminen.

Rekisterin tietosisältö
Edellä mainittujen henkilöiden nimi, tehtävä tai asema, osoite ja muut yhteystiedot sekä muut jäsen- ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja luotettavista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteristä luovutetaan tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi sidosryhmäsuhteiden hoitamista ja tutkimustoimintaa varten. Lisäksi rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 ja 16 §:n mukaisesti siltä osin kuin kyseessä on Oulun kauppakamarille uskotun julkisen tehtävän hoitamista varten kerätty tieto. Tietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolaki 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään Oulun kauppakamarista yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Tietojen korjaaminen
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Oulun kauppakamarille yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolaki 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään valvotuissa ja suojatuissa olosuhteissa. Rekisteriä ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.