Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Terrafamen liikevaihto yli kaksinkertaistui vuonna 2017 – Käyttökate positiivinen

Avainluvut tammi-joulukuussa 2017
(vertailukauden 2016 luku sulkeissa)

 • Nikkeliä kasattiin primäärikasalle 46 200 tonnia (37 042) ja sinkkiä 91 827 tonnia (70 299).
 • Nikkeliä tuotettiin 20 864 tonnia (9 554) ja sinkkiä 47 205 tonnia (22 575).
 • Liikevaihto oli 218,8 miljoonaa euroa (101,0).
 • Käyttökate oli 13,4 miljoonaa euroa (-120,4).
 • Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon (KET) arvonmuutosta oli -74,5 miljoonaa euroa (-170,0).
 • Keskeneräisen tuotannon arvo oli 138,0 miljoonaa euroa (50,1).
 • Tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 3,5 (8,4).

Avainluvut loka-joulukuussa 2017
(vertailukauden Q3 2017 luku sulkeissa)

 • Nikkeliä kasattiin primäärikasalle 11 900 tonnia (13 192) ja sinkkiä 22 742 tonnia (25 697).
 • Nikkeliä tuotettiin 5 840 tonnia (5 506) ja sinkkiä 13 772 tonnia (12 242).
 • Liikevaihto oli 66,4 miljoonaa euroa (63,9).
 • Käyttökate oli 17,0 miljoonaa euroa (47,6).
 • Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon (KET) arvonmuutosta oli -9,1 miljoonaa euroa (-7,9).
 • Keskeneräisen tuotannon arvo oli 138,0 miljoonaa euroa (111,9).

Tärkeimmät tapahtumat loka-joulukuussa 2017

 • Neljännellä vuosineljänneksellä malmia kasattiin primääriliuotukseen 4,2 miljoonaa tonnia. Kasauslaitteisto siirrettiin primääriliuotusalueen toiselta lohkolta kolmannelle.
 • Metallitehtaalla tehtiin sinkin tuotannossa kvartaaliennätys, joka oli 13 772 tonnia. Vuoden aikana nikkeliä tuotettiin ennätykselliset 20 864 tonnia ja sinkkiä 47 205 tonnia.
 • Ensimmäiset kuparin asiakastoimitukset tehtiin loppuvuodesta.
 • Purkuveden sulfaattikiintiöstä jäi vuonna 2017 käyttämättä yli kolmannes. Teollisuusalueelle varastoitujen vesien määrä oli joulukuun lopussa 2,4 miljoonan kuutiometrin turvallisella tasolla.
 • Lokakuun lopussa jätettiin valtioneuvostolle uraanin talteentottoa koskevan lupahakemus. Joulukuussa Säteilyturvakeskukselta saatiin toimintalupa uraanin talteenoton laboratoriotutkimukseen, jossa tutkitaan myös harvinaisten maametallien talteenottoa.
 • Akkukemikaalituotannon teknis-taloudellista suunnittelua jatkettiin, ja investointiin tarvittava yksityinen rahoitus varmistui marraskuussa.
 • Uuden akkukemikaalitehtaan investointirahoituksen myötä valtiota edustavan Terrafame Group Oy:n omistusosuus Terrafame Oy:ssä tulee laskemaan noin 71,2 prosenttiin, kun taas Galena-rahaston omistusosuus tulee nousemaan noin 28,7 prosenttiin ja Sampo Oyj:n osuus säilyy noin 0,1 prosentissa.

Kauden jälkeiset tapahtumat

 • Vuodenvaihteessa Kuusilammen louhoksen eteläpää otettiin tuotantokäyttöön.

Lue lisää Terrafamen osavuosikatsauksesta:

Terrafamen osavuosikatsausTakaisin