Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot vuosina 2020-2023

14.01.2020


Koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annettu laki tuli voimaan 1.1.2020. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2020. Korotettujen poistojen käyttöönotto liittyy hallituksen kasvua ja työllisyyttä tukeviin toimiin. Kaksinkertaisten poistojen on tarkoitus lisätä yksityisiä investointeja. Aikaisemmista verohuojennuslaeista poiketen korotettuja poistoja ei ole rajoitettu tuotannollisen toiminnan käyttöön vaan huojennus koskee myös palveluiden tuottamista varten hankittua omaisuutta. Korotetuista poistoista aiheutuva yhteisöveron muutos kompensoidaan kunnille verontilityslain 12 §:n mukaisia yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla.

Lain mukaan elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavalla verovelvollisella on oikeus tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamaansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston lain soveltamisaikana. Voimaantullut laki poikkeaa aikaisemmin voimassa olevasta lainsäädännöstä niin, että uuden koneen, kaluston tai muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta verovuosina 2020–2023 tehtävät poistot saavat olla 25 prosentin sijaan enintään 50 prosenttia koneen tai laitteen poistamatta olevasta hankintamenosta. Korotettujen poistojen veronhuojennus edellyttää, että poistettava kone, kalusto tai laite on uusi. Korotettuja poistoja ei voi soveltaa käytettyinä hankittujen hyödykkeiden hankintamenoihin, vaikka hyödykkeet olisi hankittu lain voimassaoloaikana.

Hallituksen esityksen (HE 85/2019) mukaan korotettuja poistoja voidaan soveltaa myös elinkeinoverolain 31 §:n mukaisiin hyödykkeisiin eli esimerkiksi hisseihin, lämpökeskuksen koneisiin ja laitteisiin, liesiin, jää- ja pakastekaappeihin, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteisiin sekä keskusantenneihin. Tämän lisäksi ammattimaisessa liikenteessä käytettävistä autoista voi tehdä korotetun poiston, jos auto poistetaan elinkeinoverolain 30 §:n mukaisesti.

Lain mukaan korotettuja poistoja voi tehdä enintään neljänä verovuonna eli vuosien 2020-2023 aikana. Hyödykkeen korotetun poiston saa tehdä lain voimassaoloaikana aikaisintaan sinä verovuonna, jona uusi irtain käyttöomaisuus on otettu käyttöön, ja sitä seuraavina verovuosina. Lain mukaan verovelvollisen on esitettävä luotettava selvitys omaisuuden käyttöön ottamisen ajankohdasta verotuksen toimittamista varten. Elinkeinoverotuksessa korotettujen poistojen käyttäminen edellyttää, että hankintamenosta tehtävä poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa. Maatalouden tulosta vähennettävän poiston kirjanpitoedellytystä ei ole, sillä kaikki maatalouden harjoittajat eivät ole kirjanpitovelvollisia ja koska maatalouden verotus on maksuperusteista. Verovelvollisen täytyy kirjanpidossa erotella irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot niin, että ne ovat helposti erotettavissa muista menoista.

 

Karoliina Kasurinen
Veroasiantuntija, Ernst & Young Oy
karoliina.kasurinen@fi.ey.com
puh. 040 549 1959

Jaa: