Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

EU-tavarakaupan arvonlisäverotusta koskevat pikakorjaukset voimaan vuoden 2020 alussa

01.11.2019


EU valmistelee arvonlisäverojärjestelmän kansainvälisen kaupan sääntöjen uudistamista vastaamaan nykyistä paremmin talouden globalisaation, digitalisaation ja liikkuvuuden lisääntymisen haasteisiin. Nykyiset säännökset aiheuttavat muun muassa kansainvälisen tavarakaupan harjoittajille lisääntyviä hallinnollisia kustannuksia.  Kansainvälisen kaupan tehokkuuden edistämiseksi EU-jäsenvaltioissa otetaan jo ensi vuoden alussa käyttöön yritysten välistä EU-tavarakauppaa koskevat ns. pikakorjaukset (quick fixes), jotka yhdenmukaistavat ja yksinkertaistavat jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan arvonlisäverotusta. Suomessa uudistukset toteutetaan arvonlisäverolakiin tehtävillä muutoksilla sekä suoraan sovellettavalla komission täytäntöönpanoasetuksella.

Yhtenäiset edellytykset call off -varastoinnin yksinkertaistettuun arvonlisäveromenettelyyn

Tällä hetkellä kaikki jäsenvaltiot eivät ole soveltaneet call off -varastoinnin helpotettua menettelyä, jossa myyjän tavaroiden siirto toisessa jäsenvaltiossa olevaan varastoon tiedossa olevaa ostajaa varten ei välttämättä aiheuta myyjälle alv-rekisteröintivelvollisuutta varastointimaassa. Osana pikakorjauksia säädetään EU-jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti sovellettavista edellytyksistä, joiden täyttyessä call off -varastoinnin helpotettua alv-menettelyä voidaan soveltaa.  

Tarkennuksia ketjukaupan säännöksiin

Tavaroiden ketjukaupalla tarkoitetaan peräkkäisiä tavaroiden luovutuksia, joita koskee vain yksi EU-maiden rajat ylittävä kuljetus. Ketjuliiketoimien alv-käsittelyn määrittelyssä keskeisessä osassa on se, että arvonlisäverottomaksi yhteisömyynniksi voidaan katsoa vain se myynti, johon kuljetus jäsenvaltiosta toiseen liittyy. Tämän periaatteen yhdenmukainen soveltaminen jäsenvaltioissa on osoittautunut haasteelliseksi erityisesti ”väliportaan toimijan” vastatessa kuljetuksesta. Nyt voimaan tulevissa uudistuksissa määritellään jäsenvaltioissa yhteisesti sovellettavat tarkennukset siitä, mikä myyntiketjun myynneistä on katsottava verottomaksi yhteisömyynniksi.

Verottoman yhteisömyynnin aineelliset edellytykset

Jatkossa verottoman yhteisömyynnin edellytyksenä on nykyisten edellytysten lisäksi se, että ostaja on ilmoittanut myyjälle toisessa jäsenvaltiossa voimassa olevan alv-tunnisteensa. Lisäksi verottoman yhteisömyynnin edellytykseksi lisätään asianmukaisen yhteenvetoilmoituksen (EU Sales List) antaminen.

Verottoman yhteisömyynnin näyttövaatimukset

Uudistukset sisältävät selvennyksen siitä, millaista asiakirjanäyttöä jäsenvaltiot voivat edellyttää tavaroiden yhteisömyyjältä todisteeksi tavaroiden kuljetuksesta toiseen jäsenvaltioon. Uusissa komission täytäntöönpanoasetuksella määritellyissä näyttövaatimuksissa on kyse enimmäissääntelystä, ja siten esimerkiksi Suomessa aikaisemmin hyväksytty näyttö on luultavasti riittävää myös jatkossa. Näyttövaatimusten tarkalla sisällöllä ja käytännön soveltamisella voi myös jatkossa olla jäsenvaltiokohtaisia eroja EU:n enimmäissääntelyn rajoissa.

Uudistusten huomioiminen yrityksissä

  • Call off -varastointia käyttävien ja siitä kiinnostuneiden yritysten on suositeltavaa varmistaa uuden menettelyn soveltamisedellytykset hyvissä ajoin ennen uudistusten voimaantuloa.
  • Rajat ylittävien ketjukauppatilanteiden osalta on tärkeää varmistaa uusien sääntöjen vaikutus myyntiketjun eri vaiheiden käsittelyyn ja tämän mukanaan tuomiin riskeihin ja mahdollisuuksiin esimerkiksi ulkomaan alv-rekisteröintien osalta.
  • Yhteisömyyntien osalta on 1.1.2020 alkaen syytä kiinnittää erityistä huomiota ostajien alv-tunnisteisiin ja yhteenvetoilmoitusten antamiseen.
  • Rajat ylittävien kuljetusten osoittamiseksi on suositeltavaa varmistaa tavaran lähtövaltion edellyttämien näyttövaatimusten sisältö sekä riittävän asiakirjanäytön saatavuus.

Juuso Stenius                                                               Maritta Virtanen
Tax Manager                                                                Associate Partner
Ernst & Young Oy                                                       Ernst & Young Oy
juuso.stenius@fi.ey.com                                           maritta.virtanen@fi.ey.com
p. 040 7736 337                                                          p. 050 3055 708

 

Jaa: