Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Ympäristövastuusta kilpailuvaltti

30.08.2019


Ympäristön tilan huomioiminen on osa investointiohjelmaa, on sitten kyseessä greenfield – projekti ja vanhan tuotantolaitoksen päivitys. BAT-menettelyjen mukaisesti haetaan yhdessä viranomaisen kanssa parhaat sen hetken käytettävissä olevat ratkaisut mm. vesien- ja ilmansuojelutoimiin. Näillä ratkaisuilla mennäänkin sitten usein vuosia tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. Kuitenkin teknologia kehittyy koko ajan ja ympäristön tilan kohentamiseen on saatavilla yhä parempia ratkaisuja. Myös sosiaalisen hyväksyttävyyden kriteerit elävät ajan myötä: työpaikkojen lisäksi kiinnitetään entistä enemmän huomioita vesien tilaan, hajuhaittoihin, meluun. Muualla maailmassa, jopa ns. ”kehittyvissä talouksissa”, toteutetaan jo ZLD (Zero Liquide Discharge) - projekteja, joilla pyritään vastamaan kuvattuihin haasteisiin.

Nykyinen järjestelmä Suomessa pohjautuu hyvin pitkälle viranomaisohjaukseen. Samoin on tilanne monessa muussa maassa. Meillä ympäristöministeriö antaa raamit, AVI luvat ja ELY-keskukset valvovat. Vastuussa toiminnasta on kuitenkin yritys. Vastuu koskee ympäristöpäästöjä ja niiden ehkäisemistä, mutta myös edellä mainittua sosiaalista hyväksyttävyyttä. Joskus on kyse puhtaasta viestinnästä ja sen onnistumisesta, usein myös itse toimista. Kuinka yrityksessä prosessit toimivat, miten on varauduttu häiriötilanteisiin, mitkä ovat riskit ja kuinka niiden toteutumista ehkäistään. Vesien suojelun osalta yhä keskeisimmiksi ovat nousseet pilaantumisen ehkäiseminen, luonnontilaisuuden säilyttäminen ja huoli kalakannoista, joihin vaikuttavat mm. raskasmetalli-, ammoniumtyppi- ja fosforipäästöt. Ilmansuojelun osalta paikallisesti kiinnostavat pöly- ja hajuhaitat ja niiden ehkäisy.

Voisiko ajatella toisin, siirtää aloitteen yrityksille, joita viranomaiset sparraavat ja asettavat minimitavoitteet? Yritykset voivat itse olla aloitteentekijöitä, panostaa ympäristöhaittojen ehkäisyyn ja ympäristön tilan parantamiseen, ja tehdä siitä itselleen kilpailuvaltin. Eettinen sijoittaja hakee ympäristökriteerit täyttäviä sijoituskohteita, kilpailluilla työmarkkinoilla arvostetaan hyvämaineisia työnantajia, ympäristötietoisesti valmistettujen tuotteiden kysyntä kasvaa, yrityksen ja samalla myös sen työntekijöiden arvostus nousee. Hyötyjä on monia, ja panostuksista yritysten pitää myös muistaa aktiivisesti viestiä.

Oulussa kaupunkilaiset ovat tervehtineet mielihyvällä uusia suurteollisuuden investointeja toivoen samalla mm. hajuhaittojen poistumista, vaikka samanaikainen työpaikkojen väheneminen tekeekin kipeää. Investoinnit nostavat tuottavuutta, parantavat kilpailukykyä, oikaisevat tuoteportfoliota, tuovat ja luovat hyvinvointia. Suomesta löytyy innovatiivista osaamista ympäristöprosessien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

  

Tuomo Pikkarainen
Aquaminerals Finland Oy
ympäristövaliokunnan pj

 

 

Jaa: