Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Tosiasialliset edunsaajat rekisteröitävä 1.7.2019 alkaen

08.08.2019


Yrityksien ja muiden yhteisöjen velvollisuutena on ollut 1.1.2019 lähtien ylläpitää ajantasaista listaa tosiasiallisista edunsaajista. 1.7.2019 alkaen yhteisöjen on lisäksi ilmoitettava tosiasiallisten edunsaajien tiedot rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) ja rekisteröinnin tulee olla tehtynä 1.7.2020 mennessä.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallisena edunsaajana pidetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (rahanpesulaki) mukaan luonnollista henkilöä, joka joko omistaa yhteisön tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään luonnollista henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

• Hän omistaa yli 25 prosenttia yhteisöstä joko suoraan tai välillisesti
• Hänellä on yli 25 prosentin osuus yhteisön äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti
• Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yhteisössä (muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus)

Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan, tosiasiallisina edunsaajina pidetään tarkasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Säätiöiden, yhdistysten, asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden tosiasiallisina edunsaajina ovat rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet. Säätiöiden tosiasiallisina edunsaajina pidetään myös rekisteriin merkittyjä hallintoneuvoston jäseniä.

Mitkä yhteisöt tekevät ilmoituksen?

Ilmoitusvelvollisuus koskee laajasti kaikkia eri yhteisöjä kuten osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske pörssiyhtiöitä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, asunto-osakeyhtiöitä tai keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt tekevät ilmoituksen vain, jos edunsaaja on eri henkilö kuin yhtiömies.

On tärkeää huomata, että ilmoitus tulee tehdä, vaikka yhteisöllä ei olisi edunsaajia tai vaikka he eivät olisi yhteisön tiedossa. Tällöin rahanpesulain mukaisesti PRH merkitsee kaupparekisteriin edunsaajiksi hallituksen jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön.

Miksi edunsaajat rekisteröidään?

Velvollisuus ilmoittaa tiedot perustuu rahanpesulakiin, jonka taustalla vaikuttavat EU-direktiivit. EU:n rahanpesudirektiivi ja rahanpesulaki edellyttävät, että yritys tai yhteisö tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa, ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi kaupparekisteriin ja pitää tiedot ajan tasalla. Tarkoituksena on helpottaa rahanpesun paljastamista ja lisätä avoimuutta yritysomistuksista EU-maissa.

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Edunsaajien tietoja voivat saada PRH:lta ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Käytännössä näitä ovat muun muassa valvontaviranomaiset kuten keskusrikospoliisi, rahanpesulain mukaiset ilmoittamisvelvolliset, joilla on asiakkaan tuntemisvelvollisuus (kuten pankit, vakuutusyhtiöt ja muut finanssilaitokset, kiinteistönvälittäjät, tilintarkastajat) sekä median edustajat edellyttäen, että tiedonsaannille on rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään aina sähköisesti YTJ-palvelussa. Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.

Rekisteriin merkitään muun muassa henkilön nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa, kotikunta, määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies.

Milloin ilmoitus täytyy tehdä?

Tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen rekisteröintivelvollisuus on alkanut 1.7.2019 ja rekisteröinnin tulee olla tehtynä 1.7.2020 mennessä. Sen jälkeen ilmoitus on tehtävä aina, kun tosiasiallisten edunsaajien tiedot muuttuvat tai esimerkiksi, kun perustetaan uusi yritys.

 

Jari Piittinen
Legal Counsel, OTM / Ernst & Young Oy
jari.piittinen@fi.ey.com
puh. 040 162 4687

Jaa: