Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Parempaa tulevaisuutta tekemässä

09.08.2019


Suomessa pyörät ovat jälleen käynnistymässä toden teolla kesälomakauden loputtua. Pehmeätä laskua ei ole ainakaan maan alkukesästä nimitetyllä hallituksella, jonka todellinen työ alkaa nyt. Kovia lupauksia on annettu, nyt niitä on alettava toteuttaa. Jännityksellä odotamme, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet muun muassa työllisyyden parantamiseksi tai askelmerkit SOTE-uudistuksen tekemiseksi. Kesän aikana kuultiin päivitettyjä ennusteita kansainvälisen talouden kehittymisestä. Miten ne vaikuttavat hallituksen asettamiin tavoitteisiin – se jää nähtäväksi. Tapahtui niin tai näin, tehtävillä ratkaisuilla on merkittävä vaikutus eri alojen kehitysnäkymiin maassamme. Ja sitä kautta ne muovaavat myös vahvasti kauppakamarin eri valiokuntien strategioita ja käytännön työtä.

On aina haasteellista ennustaa tulevaisuutta – ensin on valittavat tarkastelujakson pituus ja sen jälkeen pyrittävä tunnistamaan keskeiset ajurit ja megatrendit vaikutuksineen. Muuttujia on useita ja vaikutusten voimakkuus voidaan helposti yli- tai aliarvioida. 10 vuoden ajanjakso on liki mahdottomuus, viisi vuottakin kohtuullisen pitkä aika. Erityisesti teknologioiden osalta nopeasti kehittyvässä maailmassa. Tietoteollisuusvaliokunta tarttui tähän haasteeseen strategiatyöpajassaan kesäkuun alussa. Apuna käytettiin Strategy as Simple Rules Wheel -työkalua.

Strategiatyön pohjaksi käytiin alkuun keskustelu valiokunnan ja Oulun kauppakamarin tavoitteista sekä tietoteollisuusvaliokunnan jäsenten huomioista alan kehitykseen liittyen. Tämän jälkeen asetettiin strategian tarkastelujakso vuoteen 2023 saakka. Työpajan mielenkiintoisin ja aikaa vievin osuus oli keskustelu strategian painopistealueista eli käytetyn työkalun mukaisesti ’strategiaa muovaavista yksinkertaisista säännöistä’. Sen jälkeen mietittiin kullekin painopistealueelle 1-2 konkreettista toimenpidettä. Lopuksi koottiin asiat yhteen ns. strategiarenkaaksi.

Strategiatyöpajan pohjalta päädyttiin yksimielisesti yhteen merkittävään muutokseen: Tietoteollisuusvaliokunnan nimi muutetaan jatkossa nykyhetken ja etenkin tulevaisuuden haasteita paremmin kuvaavaksi. Vahvana vaihtoehtona nousi esille Digitalisaatiovaliokunta. Lisäksi päätettiin monipuolistaa valiokunnan kokoonpanoa pyytämällä mukaan uusia jäseniä ICT-teknologiaa soveltavilta toimialoilta sekä tutkimuksesta.

Valiokunnan toiminnan keskiöön vuoteen 2023 ulottuvalla tarkastelujaksolla nostettiin digitalisaation mahdollisuuksien esiintuominen sekä poikkisektorillinen törmäyttäminen. Tähän pyritään seuraavien painopistealueiden kautta: 1) Ohjelmistokehityksen osaamisen tukeminen 2) Ristiin pölytys digitaalisten innovaatioiden avulla 3) Uudenlaisen digitaalisen markkinoinnin ja myynnin esiintuonti 4) Kasvuun, uudistumiseen ja nuoriin panostaminen sekä 5) Digitalisaation – ei pelkästään ICT-alan - osaamisen lisääminen.

Valiokunta palaa syksyllä strategiaan konkreettisten toimenpiteiden näkökulmasta, mutta jo työpajassa esiin nousivat muun muassa seuraavat: koodauskipinän sytyttäminen lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin; digitalisaation mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen; ICT-infojen jatkaminen; kertomukset onnistumisista eri toimialaklustereille; sekä yritysnäkökulman mukaan tuominen digitaalisen markkinoinnin ja myynnin toimintojen kehittämisessä.

Moni asia nivoutuu lopulta siihen, miten digitalisaatiolla onnistutaan uudistamaan niin perinteisiä kuin uudempiakin toimialoja ja synnyttämään sitä kautta merkittävää kasvua ja kilpailuetua. Digitaalisessa maailmassa vallitsevat uudenlaiset lainalaisuudet, joista tunnistamme vasta osan. Se mikä toimi vuosikymmen tai kaksi sitten, ei välttämättä ole enää relevanttia. Oulun ja Pohjois-Suomen vahva teknologiaosaaminen antaa jatkossakin vahvan kasvualustan, mutta tätä osaamista on pystyttävä tulevaisuudessa hyödyntämään aivan uusilla – jopa hulluillakin – tavoilla. Perinteisten osaajien rinnalle tarvitaan uusia rohkeita ajattelijoita. Meidän tulee siis pystyä tyydyttämään suuri ohjelmointiosaajien tarve mutta samaan aikaan koulutussisältöjä kehittämällä ja alan profiilia nostamalla luoda kokonaan uudenlaista soveltavaa osaamista ja sitä kautta hyvinvointia Pohjois-Suomelle.

Näillä sanoilla toivotan työniloa, rohkeaa heittäytymistä ja onnistumisia töihin kesälomilta palanneille!

 

Petri Kinnunen
puheenjohtaja
tietoteollisuusvaliokunta (jatkossa digitalisaatiovaliokunta)

 

 

Jaa: