Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Valmistusasteen mukainen tuloutusmenettely perustajaurakoinnissa

31.05.2019


Kirjanpitolautakunta julkaisi 5.6.2017 yleisohjeen koskien perustajaurakointia, jonka mukaan tulojen ja menojen kohdistaminen ja varojen arvostus voidaan tehdä samoilla periaatteilla sekä kirjanpidossa että verotuksessa.  Yleisohjeen pääsääntönä oli kuitenkin suoritusperiaatteen mukainen tuloutus, eli rakennusurakan tulouttaminen luovutuksen perusteella. Tämä aiheutti hämmennystä, sillä osatulouttamismenettely on yleistä perustajaurakoinnissa ja on mahdollistanut projektien tasaisemman tuloutuksen. 

Lisäohjeistusta asiaan saatiin kirjanpitolautakunnan lausunnossa 23.5.2018, jossa todetaan, että yleisohjeen 5.6.2017 tavoitteena on ollut keventää erityisesti pienten perustajaurakoitsijoiden hallintorasitetta ottamalla tilinpäätöksen laatimisessa käyttöön periaatteet, jotka ovat yhtenevät verotusmenettelyn kanssa. Tästä syystä yleisohjeessa pääsääntönä on luovutuksen mukainen tuloutus.

Lausunnossa todetaan, että kirjanpitovelvollisella itsellään on vapaus valita, soveltaako se valmistusasteen mukaista tuloutusmenettelyä vai luovutuksen mukaista tuloutusta. Lausunto kuitenkin korostaa sitä, että mikäli yhtiö käyttää osatuloutusmenettelyä, projektien erilliskatteen tulee tällöin olla luotettavalla tavalla ennakoitavissa. Lisäksi lausunnossa muistutetaan, että osatuloutuksen käyttämiseen liittyy aina laajat dokumentointivaatimukset ja lisäedellytykset sekä varovaisuuden periaatteen huolellinen noudattaminen. Pitkäaikaishankkeen alkuvaiheessa on suotavaa kirjata valmistusasteen mukaista tuottoa vastaava määrä kulua (toisin sanoen nollakatetta), kunnes hankkeen erilliskatteesta toteutunut määrä voidaan arvioida luotettavasti. Valmistusasteen mukaista tuloutusta ei saa käyttää, mikäli hankkeen taloudellista lopputulosta ei kyetä luotettavalla tavalla ennakoimaan. Jotta osatuloutus on mahdollista, erilliskatteen arviointimenetelmän luotettavuudesta tulee olla kokemusperäistä näyttöä.

Kirjanpitolautakunnan lausunto ohjeistaa, että perustajaurakoitsija voi jatkossa tehdä valmistusasteen mukaisen tuloutuksen kahdella eri tavalla;

  1. Mikäli yhtiö soveltaa yleisohjetta 5.6.2017, eli yksinkertaistettua menettelyä ja haluaa osatulouttaa rakennusurakan urakkatuottoa, niin tällöin osatuloutettava määrä selvitetään osatuloutusyleisohjeen 30.9.2008 mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennusurakan osalta osatuloutus voidaan tehdä esim. seuraavasti; hankkeen toteutuneiden kustannusten suhde arvioituihin kokonaiskustannuksiin.

  2. Kirjanpitovelvollinen voi myös käyttää aiemmassa yleisohjeessa 17.1.2006 linjattua osatuloutusmenettelyä. Mikäli se noudattaa kyseistä menettelytapaa, niin sen on kaikilta osin noudatettava kyseistä yleisohjetta. Tämä tarkoittaa sitä, että osatuloutuksessa rakentamisen valmistusasteen lisäksi otetaan huomioon ulkopuolisille myyty osuus kohteen omistamiseen oikeuttavista kohdeyhtiön osakkeista.

Valitaan sitten kumpi tahansa osatulouttamistapa, niin tilinpäätöksen liitetietoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Liitetiedossa tulee kuvata osatuloutuksessa sovellettava menettelytapa ja ilmoittaa osatuloutuksen osalta yleisohjeen 30.9.2008 tai yleisohjeen 17.1.2006 mukaiset liitetiedot. Jatkossa rakennusliikkeiden tilinpäätösten vertailukelpoisuus voi olla yhä haasteellisempaa, joten tilinpäätöksen laadintaperiaatteet on syytä lukea läpi tarkoin. Erityisesti mikäli yhtiö soveltaa kirjanpitolautakunnan yleisohjeen 5.6.2017 yksinkertaistettua menettelytapaa, niin kattavien liitetietojen merkitys korostuu.

Verotuksen näkökulmasta molemmat tavat tehdä osatuloutusta ovat sallittuja. Verotuksessa perustajaurakoitsija ja kohdeyhtiö ovat erillisiä verosubjekteja, joille molemmille vahvistetaan verotettava tulo erikseen. Jos verovelvollinen noudattaa kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolautakunnan yleisohjeen 5.6.2017 menettelytapaa tulojen ja menojen jaksottaminen sekä varojen arvostamisperiaatteet ovat lähtökohtaisesti kirjanpidossa ja verotuksessa yhteneväiset. Mikäli osatuloutus tehdään 17.1.2006 mukaista yleisohjetta noudattaen, verotus ja kirjanpito eroavat hieman toisistaan ja verotuksessa täytyy tehdä tiettyjä oikaisuja Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

 
Kiinteistöalojen asiantuntija,
KHT Satu Nieminen
Ernst & Young Oy
Torikatu 18,
90100 Oulu
satu.nieminen@fi.ey.com
puh. 040 564 9834

 

Jaa: