Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Edessä sukupolvenvaihdos – aloita ajoissa!

30.04.2019


Mikä on tärkein asia sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa?

Tärkeintä sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa on, että se tehdään huolellisesti ja aloitetaan riittävän varhain. Tällöin varmistetaan se, että lopputulos on paras mahdollinen ja että siinä toteutuu sekä luopujan että jatkajan tavoitteet ja toiveet sukupolvenvaihdoksen suhteen. Tavanomainen lahjoitus tai osakekauppa on mahdollista toteuttaa nopeallakin aikataululla, mutta usein aluksi yksinkertaiselta vaikuttaviin toimiin liittyy todellisuudessa seikkoja jotka vaativat erityisasiantuntemusta, kuten esimerkiksi arvostuskysymykset. Mikäli sukupolvenvaihdoksen yhteydessä myös yritysrakennetta halutaan järjestellä joko rahoituksellisista tai muista syistä, tulee sukupolvenvaihdokseen varata aikaa järjestelytavasta riippuen jopa vuosiakin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu sukupolvenvaihdosprosessi vie siis tyypillisesti useita kuukausia, jopa vuosia.

Usein sukupolvenvaihdoksissa tarkastellaan juridisia ja verotuksellisia seikkoja erikseen, mutta tärkeämpää olisi harkita näitä seikkoja yhdessä. Erityisesti sukupolvenvaihdoksia suunniteltaessa on myös muistettava huomioida suunnitellun järjestelyn vaikutukset itse yritykseen. Liian usein törmätään siihen, että tarkastelu on rajoittunut ainoastaan yhden osapuolen näkökulmaan. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaankin, kun punnitaan eri vaihtoehtoja kokonaisuutena ja niin, että siinä tulee huomioiduksi kaikki näkökulmat, eli luopujan, jatkajan ja yrityksen näkökulmat.

Sukupolvenvaihdokseen liittyy verotuksen ja yhtiöoikeuden lisäksi myös muita oikeudellisia kysymyksiä, kuten perhe- ja perintöoikeuden tarkastelua, jäämistösuunnitteluelementtejä ja muitakin yksityiskohtia. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu vaatiikin laajojen kokonaisuuksien hahmottamista ja yksityiskohtien hiomista, joissa osaavan vero- ja lakiasiantuntijan tuki korostuu.

Minkälaisia riskejä liittyy sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen?

Merkittävimmät riskit sukupolvenvaihdoksen osalta liittyvät yleensä yllättäviin veroseuraamuksiin. Sukupolvenvaihdoksiin liittyvien verohuojennusmahdollisuuksien ja ylipäätään kaikkien verovaikutusten huono hallinta tai oikeus- ja verotuskäytännön puutteellinen tuntemus saattaa aiheuttaa ikäviä yllätyksiä, jotka voivat jopa vaarantaa koko yritystoiminnan. Myös arvostukseen liittyvät kysymykset ovat usein monimutkaisia, mutta hyvin suunniteltuina arvostukseenkin liittyy mahdollisuuksia, riippuen siitä mitä osapuolet haluavat. Myös rahoitus on yksi olennaisimmista sukupolvenvaihdoksen kompastuskivistä. Sukupolvenvaihdosten rahoittaminen onkin usein yksi tärkeimmistä yksittäisistä seikoista, joka vaikuttaa siihen mikä eri toteuttamisvaihtoehdoista lopulta valikoituu lopulliseksi toteuttamisvaihtoehdoksi.

Sukupolvenvaihdokseen liittyy usein myös suuria tunteita ja tietenkin myös luopumisen tuskaa. Aina asioista ei ehditä sopia tai keskustella, vaan sukupolvenvaihdos voi tulla eteen yllättäen esimerkiksi yrittäjän menehtymisen myötä. Sen vuoksi on tärkeää, että asioista keskustellaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja suunnitellaan itse vaihdosta muutamia vuosiakin eteenpäin. Sukupolvenvaihdosta ei tarvitse suinkaan toteuttaa siten, että luopuja luopuu omistuksesta yhdellä kertaa täydellisesti, vaan erinomainen tapa aloittaa prosessi on edetä vähän kerrallaan. Vaiheittainen sukupolvenvaihdos varmistaa myös sen, että yritystoiminta voi jatkua häiriöttömästi ja se ikään kuin omalta osaltaan myös mahdollistaa jatkajan ”harjoitella” yrittäjyyttä, mutta se ei kuitenkaan pakota täydellisen yrittäjävastuun ottamista heti ja kuin ”veitsellä leikaten”. Luopujan näkökulmasta vaiheittainen sukupolvenvaihdos usein alentaa luopumisen tuskaa ja helpottaa päätöksentekoa.

Sukupolvenvaihdoksen mahdollisuudet?

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelun työkalupakkiin kuuluu muun muassa seuraavia työkaluja; testamentit, yhtiöjärjestykset, osakassopimukset, sukupolvenvaihdokseen valmistautumiseen liittyvät yritysjärjestelyt sekä mahdolliset rahoitusjärjestelyt.

Ajoittain törmää siihen, että esimerkiksi lahjakirjoissa tai testamentissa on käytetty netistä löydettyä ns. valmispohjaa. On hyvä muistaa, että malliasiakirjat ovat harvoin monistettavissa siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla soveltuvat kuhunkin käsillä olevaan tilanteeseen. Järjestelyissä on usein sellaisia erityispiirteitä, jotka täytyy muotoilla asiakirjoihin tapauskohtaisesti. Mikäli asiakirjat on laadittu huolimattomasti tai puutteellisesti, voi osapuolien välille myöhemmin nousta erimielisyyksiä ja huolimattomasti toteutetusta sukupolvenvaihdoksesta saattaa aiheutua epätoivottuja veroseuraamuksia tai ylipäätään ennakoimattomia veroja.

Hyvällä suunnitelulla ja asiantuntijan avulla vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja varmistetaan, että kaikki näkökulmat tulee otettua huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Hyvä suunnittelu ja eri vaihtoehtojen läpikäynti, varmistaa että sukupolvenvaihdos käytännössä myös toteutuu. 

 
Karoliina Kasurinen
Veroasiantuntija / Ernst & Young Oy
karoliina.kasurinen@fi.ey.com
puh. 040 549 1959

Jaa: