Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Pääomalaina – Yhtiön omaa pääomaako?

04.02.2019


Pääomalaina on ja on ollut yksi keskeinen väline sijoittaa yhtiöön ja käyttökelpoinen erityisesti kriisiyhtiöiden tervehdyttämisessä. Eräs sen ongelma on kuitenkin ollut se, että vuonna 2006 uudistetussa osakeyhtiölaissa se säänneltiin esitettäväksi taseessa erillisenä eränä. Ne yhtiöt, jotka laativat tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti, ovat voineet tietyin edellytyksin esittää pääomalainan omassa pääomassa. Nyt, kirjanpitolain 1.1.2016 voimaan tullut muutos mahdollistaa pääomalainan merkitsemisen omaan pääomaan myös suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan laadittavissa tilinpäätöksissä, kun IFRS- standardin edellytykset täyttyvät. Merkitseminen omaan pääomaan edellyttää kirjanpitolain muutoksen perusteluissa tarkoitettujen seikkojen sisällyttämistä lainaehtoihin, jotka ovat lisäehtoja osakeyhtiölain 12 luvun perusehtojen lisäksi.

Edellytykset omaan pääomaan merkitsemiselle

Kirjanpitolain muutoksen hallituksen esityksessä on nimetty seuraavat lisäehdot oman pääoman ehtoiselle merkinnälle:

1."Lainan takaisinmaksun takasijaisuus": tämä koskee lainan antajan maksunsaantijärjestystä muihin velkoihin ja velvoitteisiin nähden konkurssissa ja selvitystilassa.

2."Eräpäivättömyys": Kirjanpitovelvollisella tulee olla täysi ja yksinomainen oikeus päättää, suorittaako se pääomaa, korkoja tai muuta tuottohyvitystä velkojalle.

3."Lainalle maksettavan tuoton maksu on ollut mahdollista ainoastaan tilanteissa, joissa kirjanpitovelvollisella on ollut olemassa myös mahdollisuus osingonmaksuun": Tässä rajoittavana tekijänä on vapaan oman pääoman määrä ja maksukyky normaalisti osingonmaksussa ja muussa varojenjaossa noudatettavien rajoitusten tavoin.

Jos edellä mainitut pääomalainasopimuksen IFRS- standardin mukaiset edellytykset eivät täyty, merkitään tällainen velka osaksi taseen vierasta pääomaa.

Kirjanpitolautakunta on julkaissut 14.2.2018 lausunnon omaan pääomaan merkityn lainan tuoton tai muun hyvityksen (korko) käsittelystä tilinpäätöksessä. Ohje korvaa aiemman normiperustaisen yleisen kirjanpito käytännön, jossa pääomalainalle suoritettava korko merkitään tuloslaskelmaan rahoituskuluksi.  Kirjanpitolautakunta suosittaa ja katsoo hyvän kirjanpitotavan mukaiseksi, että pääomalainen koron käsittely on seurausta taseeseen merkitsemisestä tehdystä valinnasta. Tällöin omaan pääomaan merkityn pääomalainan korko kirjataan osingon tavoin omaa pääomaa vähentäen. Ohjeen osalta käsittely on siten johdonmukainen siihen ratkaisuun nähden, jonka asianomainen yhtiö on tehnyt, kun on valinnut pääomalainansa merkitsemisestä omaan pääomaan. Velaksi merkityn pääomalainan korko tai muu hyvitys merkitään edelleen normiperusteisen käytännön mukaisesti rahoituskuluksi taseeseen.

Hallituksen vastuu

Jos yhtiö merkitsee pääomalainan omaan pääomaan, sillä on tosiasiallinen näyttövelvoite niistä perusteista, joilla merkitsemiseen on päädytty. Hallituksen olisikin suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota päätöksen dokumentointiin ja omaan pääomaan merkitsemisen perusteisiin. Mahdollisessa vahingonkorvausriitatilanteessa hallituksen tarkoitukselle annetaan erityistä merkitystä

Pääomalaina on hyvä väline rahoittaa yhtiötä ja mahdollisuudet hyödyntää sitä rahoitusvälineenä ovat nyt entistä laajemmat.  EY:n asiantuntijat antavat mielellään oman pääoman merkittävään pääomalainaan ja sen tuoton käsittelyyn liittyviä lisätietoja.

 
KHT Milla Karjalainen             
Ernst & Young Oy
milla.karjalainen@fi.ey.com
puh. 0400 728510

Jaa: