Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Tietoa alueen yrityksistä kaivataan - palveluiden saatavuuden kartoitus Hanhikivi 1 – hankkeen tarpeisiin on käynnissä

03.12.2018


Fennovoima on käynnistänyt yhdessä Hanhikivi 1 – hankkeen lähialueen kuntien kanssa kartoituksen alueen palveluista. Kartoituksen tarkoituksena on saada kattava kuva siitä, millaisia palveluita lähialueen yrityksiltä on saatavissa laitoksen pitkän elinkaaren tarpeita varten.

Fennovoiman hanke on tällä hetkellä laitosrakentamista valmistelevassa infra- ja tukirakentamisen vaiheessa ja itse laitosrakentaminen käynnistyy valtioneuvoston myöntämän rakentamisluvan saamisen jälkeen. Valmistuttuaan Fennovoiman ydinvoimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta.  Jotta voimalaitos pysyy hyvässä kunnossa koko ikänsä ajan, tehdään sille vuosittaisia tarkastuksia ja huoltoja.  Lisäksi kuten muutkin yhtiöt, tarvitsee myös Fennovoima lukuisan määrän erilaisia ulkoisia tukipalveluita aina kopiopalveluista laitevuokrauksiin saakka.

Kartoitus käynnistettiin marraskuussa yhteistyössä Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Kalajoen (sis. Merijärvi, Alavieska), Oulaisten ja Ylivieskan kanssa ja nyt kartoitusta laajennetaan kattamaan Oulun, Kokkolan ja muiden lähikuntien alueet. Kartoitus parantaa koko alueen palveluiden löydettävyyttä ja siihen voivat osallistua kaikki alueella toimivat yritykset.

Suosittelemme, että vaikka olisitte jo aiemmin rekisteröityneet Fennovoiman alihankkijarekisteriin, täyttäisitte silti yrityksenne tiedot, jotta saavutamme parhaan mahdollisen kokonaiskuvan alueen palveluista ja osaamisesta. Tietoja on mahdollista myöhemmin päivittää.

Kyselyaineiston liitteenä on luettelo erilaisista palveluista ja toimituksista, joilla jokaisella on oma yksilöivä koodinsa. Näiden koodien avulla yritykset voivat ilmoittaa tarjoamiaan palveluita. Luettelo on koostettu tyypillisistä ydinvoimalaitokselle tarvittavista palveluista ja tavaratoimituslajeista. Jos yrityksen tarjoamaa palvelua ei löydy luettelosta tai kaikki tarjottavat palvelut eivät mahdu kyselyn kymmeneen kohtaan, voi tarjottavan palvelun ilmoittaa kyselyn lisätieto-osassa.

Huomioikaa kyselyä täyttäessänne, että Fennovoiman hankinnoille asettamat kriteerit riippuvat toimituksen laadusta ja laajuudesta. Kyselyssä mainittuja sertifikaatteja ja muita mittareita punnitaan vain osassa toimituksista, joten kaikki kohdat eivät koske kaikkia yrityksiä. Kyselyn kautta saadut tiedot kerätään Fennovoiman hankintaosaston käyttöön tulevaisuuden tarpeita varten.

Jotta saamme parhaan kuvan yrityksestänne, pyydämme antamaan vastaukset mahdollisimman moneen kysymyskohtaan.

Palvelukartoituskyselyyn pääsette täältä: https://my.surveypal.com/Fennovoima_palvelukartoituskysely

Oulun alueella kysely on lähetetty yhtäaikaisesti BusinessOulun, FinNuclear ry:n, Infra ry:n Talonrakennusteollisuuden, Oulun kauppakamarin sekä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien jakeluiden kautta.

Vastaukset kyselyyn pyydetään toimittamaan 6.1.2019 mennessä.

Lisätietoja kyselyyn liittyen: 

Oulun kauppakamari:

Varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen, esa.pellikainen@chamber.fi, tai 0400682403

Fennovoima:

Resurssipäällikkö Pekka Alvinen, pekka.alvinen@fennovoima.fi, tai p. 0207578563
Hankintapäällikkö Heikki Airisniemi, heikki.airisniemi@fennovoima.fi, tai p. 0406416468
Toimitusketjun päällikkö Tatu Hietala, tatu.hietala@fennovoima.fi, tai p. 0207578610


Information about companies operating in the region is needed – a survey of the availability of services needed for the Hanhikivi 1 project is under way

Fennovoima and the municipalities in the vicinity of the Hanhikivi 1 project have launched a survey of services in the region. The purpose of the survey is to get a comprehensive picture of the kinds of services that are available from the companies in the region to meet the plant’s long life-cycle needs.

The Hanhikivi 1 -project is currently in the preparation phase for the construction of the plant; during this phase the infrastructure and supporting structures are being built. Construction of the actual plant will begin after the Government grants a construction license. Upon completion, Fennovoima’s nuclear power plant will have a minimum of 60 years of commercial operation. To keep the power plant in good shape throughout its lifetime, it will be subjected to annual inspections and maintenance. Additionally, like other companies, Fennovoima will also need a range of different external support services – from copy services to equipment rentals.

The survey got underway in November in collaboration with the municipalities of Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Kalajoki (incl. Merijärvi, Alavieska), Oulainen and Ylivieska; now the survey will be expanded to cover Oulu, Kokkola and other local municipalities. The survey will improve the findability of services in the area, and all companies operating in the area can participate in the survey.

If you had previously registered in Fennovoima’s subcontractor register, we recommend that you still provide your company’s information so that we get the best possible overall picture of the services and expertise in the region. The information can be updated later.

A list of various services and supplies, each with its own identification code, is attached to the survey. Companies can use these codes to indicate the services they offer. The list includes the typical types of services and supplies needed by a nuclear power plant. If the service offered by your company is not found on the list, or if all the services offered do not fit within the ten fields of the survey, you can indicate the service(s) in question in the survey’s additional information field.

When completing the survey, please note that the criteria set for Fennovoima’s procurements are dependent on the quality and scope of the delivery. Certificates and other indicators mentioned in the survey apply only to some deliveries, so not all fields apply to all companies. The information obtained through the survey will be collected for future use by Fennovoima’s Procurement department.

In order to gain the best picture of your company, we ask that you provide answers to as many of the questions as possible.

The survey of services can be found here: https://my.surveypal.com/Fennovoima_palvelukartoituskysely

In the Oulu region, the survey has been sent simultaneously through the distribution channels of BusinessOulu, FinNuclear ry, Infra ry, Confederation of Finnish Construction Industries RT, Oulu Chamber of Commerce, and North Ostrobothnia Federation of Finnish Enterprises.

Please submit the survey responses by January 6, 2019.

Additional information about the survey: 

Oulu Chamber of Commerce:
Assistant Managing Director Esa Pellikainen, esa.pellikainen@chamber.fi

Fennovoima:
Resource Manager Pekka Alvinen, pekka.alvinen@fennovoima.fi, or tel. +358 20 7578563
Procurement Manager Heikki Airisniemi, heikki.airisniemi@fennovoima.fi, or tel. +358 40 6416468
Supply Chain Manager Tatu Hietala, tatu.hietala@fennovoima.fi, or tel. +358 20 7578610

Jaa: