Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Osakkeiden hankintaan ja luovutukseen liittyvien asiantuntijapalkkioiden vähennysoikeus yhtiön tuloverotuksessa

31.08.2018


Yhtiölle voi elinkaarensa aikana tulla tarve tehdä erilaisia yritysjärjestelyjä hankkimalla tai luovuttamalla osakkeita. Yritysjärjestelyjen yhteydessä yhtiöt voivat käyttää ulkopuolista asiantuntijaa ja apua, jolloin yhtiölle tulee asiantuntijapalkkioista menoja. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi rahoitus- ja veroneuvontaan, tilintarkastuspalveluihin sekä arvonmäärityksiin liittyvät asiantuntijapalkkiot. Yhtiöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus vähentää edellä mainittuja osakkeiden hankintaan ja luovutukseen liittyviä asiantuntijapalkkioita tuloverotuksessaan. Verohallinto on elokuussa 2018 päivittänyt ohjettaan Osakkeiden hankintaan ja luovutukseen liittyvät asiantuntijapalkkiot yrityksen tuloverotuksessa (A67/200/2018, 13.8.2018). Päivitetty ohje on laajennettu koskemaan muitakin kuin julkisesti noteerattuja yhtiöitä ja ohjeeseen on lisätty uutta oikeuskäytäntöä.

Asiantuntijamenot osakkeen hankintamenoon aktivoitavina menoina

Asiantuntijamenoista ei ole säädetty erikseen verolainsäädännössä, vaan menojen vähennyskelpoisuus ja jaksottaminen ratkaistaan verolainsäädännön yleisten sääntöjen perusteella. Jos yhtiö haluaa vähentää asiantuntijamenoja tuloverotuksessaan, ensiksi on ratkaistava, onko asiantuntijameno elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan vähennyskelpoinen meno.

Asiantuntijamenojen aktivoiminen osakkeiden hankintamenoon elinkeinotulon verotuksesta annetun lain 14 §:n mukaisesti tulee tarkasteltavaksi tilanteissa, joissa yhtiö hankkii toisen yhtiön osakkeita. Tällöin on ratkaistava, ovatko asiantuntijamenot vähennyskelpoisia vuosikuluina vai voidaanko näiden menojen katsoa liittyvän osakkeiden hankitaan siten, että ne tulee aktivoida osaksi osakkeiden hankintamenoa. Tässä arvioinnissa on Verohallinnon ohjeen mukaan merkityksellistä se, missä tarkoituksessa meno on ensi sijaisesti suoritettu. Olisiko kyseistä menoa suoritettu ollenkaan ilman osakkeiden hankintaa. Jos vastaus kysymykseen on ei, tulee meno lukea osaksi osakkeen hankintamenoa.

Jos yhtiö suunnittelee toimintansa laajentamista uudelle markkinalle ja käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi markkinaolosuhteiden selvittämiseen, ovat tämän tyyppiset yleisestä selvittämisestä aiheutuneet asiantuntijamenot sitä vastoin verotuksessa yleensä vuosikulun luonteisia menoja. Asiantuntijakulujen luonteen arviointi on kuitenkin aina tapauskohtaista verovelvollisen esittämän selvityksen perusteella.

Myös yritysrakenteen järjestelemisen yhteydessä voi syntyä kysymys siitä, onko yritysjärjestelystä johtuneissa asiantuntijamenoissa kysymys yhtiön oman toiminnan uudelleenjärjestelystä aiheutuneista menoista vai liittyvätkö ne läheisemmin uuden yhtiön perustamiseen tai osakkeiden hankintaan. Verohallinnon ohjeen mukaan yhtiön oman toiminnan uudelleenjärjestelystä aiheutuvat menot ovat vuosikulun luonteisia menoja, kun taas yhtiön perustamiseen ja osakkeiden hankintaan liittyvät menot aktivoidaan osakkeen hankintamenoon.

Edellä mainittuun liittyen Verohallinnon antamassa päivitetyssä ohjeessa on huomioitu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO 2017:127, jossa yritysjärjestelyihin liittyneitä asiantuntijamenoja pidettiin vähennyskelpoisina menoina, jotka voitiin vähentää vuosikuluina verotuksessa. Tapauksessa A Oyj:n käyttämät asiantuntijakustannukset liittyivät yhtiön yhden liiketoiminta-alueen strategiseen suunnitteluun ja sitä seuranneeseen konsernin rakenteelliseen muokkaamiseen. Toteutuneissa järjestelyissä A Oyj ei ollut hankkinut uutta liikeomaisuutta kaupalla tai siihen verrattavalla muulla toimenpiteellä, vaan se oli käyttänyt yritysjärjestelydirektiivissä ja elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettuja yritysjärjestelyjä. Näissä olosuhteissa korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiantuntijakustannuksia ei voitu lukea osakkeiden hankintamenoon.

Osakkeiden luovutukseen liittyvän asiantuntijamenon vähennyskelpoisuus

Osakkeita luovutettaessa pääsäännöksi on Verohallinnon ohjeessa todettu olevan asiantuntijamenojen kohdistaminen osakkeiden luovuttajalle. Menon kohdistamisessa ratkaisevaa on se, kenen tulonhankkimista tai säilyttämistä menon suorittaminen on ensi sijassa edistänyt. Kun kysymys on osakkeiden luovutukseen tai luovutuksen valmisteluun liittyvistä asiantuntijapalkkioista, ne edistävät lähtökohtaisesti osakkeen luovuttajan tulonhankintaa. Tällaiset menot kohdistetaan yleensä osakkeita luovuttavan osakkaan menoksi. Mikäli yhtiö maksaa osakkaan puolesta tälle kohdistettavia asiantuntijamenoja, voi arvioitavaksi tulla peitellyn osingon verotus. Tämän voidaan kuitenkin katsoa koskevan vain julkisesti noteeraamattomia yhtiöitä, sillä julkisesti noteerattujen ja muiden laajalla omistajapohjalla toimivien yhteisöjen ei yleensä voida katsoa jakavan peiteltyä osinkoa kyseisessä tilanteessa.

Poikkeuksena pääsäännöstä, jonka mukaan asiantuntijamenot kohdistetaan yleensä osakkeiden luovuttajalle, ovat oikeuskäytännön (KHO 2013:27 ja KHO 2013 T 549) mukaan olleet ne tilanteet, joissa julkisesti noteerattu yhtiö on ollut julkisen ostotarjouksen kohteena.. Näissä tilanteissa osakkeiden luovuttamisesta aiheutuneet asiantuntijamenot on katsottu kohdeyhtiön verotuksessa vähennyskelpoisiksi vuosikuluiksi.

Lopuksi:

Osakkeita luovutettaessa ja hankittaessa yhtiön kannattaakin ottaa huomioon myös asiantuntijamenoihin liittyvät verovaikutukset. Mikäli asiantuntijamenon kohdistaminen kohdeyhtiölle on tulkinnanvaraista, tulee asioiden dokumentointiin kiinnittää erityistä huomiota. Asiantuntijapalkkiolaskusta tulee käydä ilmi toimitettujen palveluiden tarkempi sisältö, että voidaan osoittaa palvelun liittyminen kohdeyhtiön tulonhankkimiseen. Epäselvissä tilanteissa Verohallinnolta voi hakea ennakkoratkaisua asiantuntijamenon kohdistamisesta ja vähentämisestä.

Ernst & Young Oy

   
Joel Kemppainen: Tax Advisor, OTM Karoliina Kasurinen: Tax Advisor, OTM

Jaa: