Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Tilintarkastustyön valvonta

09.08.2018


Tilintarkastusvalvonta on ollut yksi Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävistä vuodesta 2016 uuden tilintarkastuslain myötä. Samalla PRH toimii tilintarkastusalan kansainvälisestä valvontayhteistyöstä vastaavana viranomaisena Suomessa, sekä vastaa vuosittain tilintarkastustutkintojen järjestämisestä. Finanssikriisin jälkeen tilintarkastukseen liittyvä sääntely ja vaatimustaso on kiristynyt kaikkialla maailmassa. Suomalainen tilintarkastus on ammattimaistunut ja alan itsesääntelystä on siirrytty viranomaisvalvontaan.

Tilintarkastusvalvonnan suorittamien laaduntarkastusten tavoitteena on edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua sekä lisätä luottamusta tilintarkastukseen sekä sitä kautta taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen. Kaikki tilintarkastajat ovat vuodesta 2017 alkaen joko kolmen, tai kuuden vuoden välein henkilökohtaisen laadunvalvonnan kohteena. Tilintarkastajan laaduntarkastus tehdään arvioimalla tilintarkastajan tilintarkastustyö tilintarkastusvalvonnan valitsemassa tilintarkastustoimeksiannossa. Laaduntarkastuksessa arvioidaan voidaanko valitun toimeksiannon tilintarkastus todeta suoritetuksi hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tämä perustuu tilintarkastuskansiossa olevaan dokumentaatioon, jonka perusteella tulee pystyä todentamaan, että tilintarkastuslausunnon tueksi on hankittu riittävä määrä tarkoitetukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä ja toisaalta, että tilintarkastajan raportointi on tarkastuksessa tehtyjen havaintojen mukaista. Raskaan regulaation ja sen edellyttämien dokumentaatiovaatimusten on myös kritisoitu ohjaavan tarkastukseen käytettyä aikaa vääriin asioihin, sekä nostavan tilintarkastuksen kustannusta. 

Vuonna 2017 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia tekevien yhteisöjen laadunvalvonnasta vastasivat PRH:n laadunvarmistuksen asiantuntijat. Muiden tilintarkastajien laadunvalvonnasta vastasivat PRH:n kouluttamat ammatissa toimivat tilintarkastajat. Tulevaisuudessa kaikki laadunvalvonnat on tavoitteena hoitaa tilintarkastusvalvonnan toimesta ilman ammatissa toimivia tilintarkastajia. Tilintarkastajien laaduntarkastuksen lopullinen tulos voi olla joko hyväksytty, tai hylätty. Mikäli kummankaan tulosluokan kriteerit eivät täyty, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella.

Tilintarkastusvalvonnassa toimii tilintarkastuslautakunta, joka on ratkaisutoiminnassaan itsenäinen elin. Mikäli tilintarkastusvalvonnassa esittelijän tekemän selvityksen perusteella on ilmeistä että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain tai hyvän tilintarkastustavan vastaisesti, asia tulee PRH:n tilintarkastuslautakunnan ratkaistavaksi. Tilintarkastuslautakunta päättää mahdollisen seuraamuksen joita ovat esimerkiksi huomautus, varoitus, hyväksymisen peruuttaminen, määräaikainen kielto toimia tilintarkastajana tai seuraamusmaksu. Tutkinnan kohteena on ainoastaan tilintarkastajan toiminnan lainmukaisuus ja hyvän tilintarkastustavan noudattaminen.

 
Tuomas Koivumäki
KHT
p. 0400-944 544
tuomas.koivumaki@fi.ey.com

 

 

Jaa: