Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Verotuksen oikeusvarmuus ja verovelvollisen oikeusturva erityisesti välillisen verotuksen kysymyksissä - lisääntyykö veroriitely?

04.06.2018


Veroriidat arvonlisäverotuksessa ja muussa välillisessä verotuksessa ovat yleistyneet sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Suomen verohallinto on viime aikoina tehnyt monia varsin erikoisia tulkintoja, mm. sivuuttanut riippumattomien osapuolien välisiä sopimuksia, ja veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on hyvin aktiivinen omassa roolissaan. Eri maiden verohallinnot - mm. digitalisaation myötä - vaihtavat entistä enemmän ja nopeammin tietoja keskenään ja toimivat muutoinkin verotarkastustilanteissa yhteistyössä keskenään. Reaaliaikainen verotus, SAF-T ja digitaalisuus ovat koko ajan enemmän ja enemmän esillä.

Nykyisin myös välillisen veron tulkinnallisiin asioihin varmuuden saaminen etukäteen on entistä vaikeampaa ja valitusprosessiin joutuminen tarkoittaa, että asia on auki pitkän aikaa ja hankaloittaa yrityksen jokapäiväistä laskutusta, ostojen tarkistamista ja kirjanpitotyötä. Yrityksiä huolestuttaakin verohallinnon tiukentunut kanta vähennysoikeuksiin sekä tapa, millä asioita nykyisin hallinnossa käsitellään. Ratkaisuissa on myös tuntunut heijastuvan yksittäisten virkailijoiden näkemyksiä, jolloin verotuksen yhdenmukaisuus jää toteutumatta.

Verohallinnon uutena toimintatapana on kiinnitetty huomiota siihen, että yksittäisistä tilanteista tai asioista on lähetetty laajojakin selvityspyyntöjä verotarkastusten sijaan. Lisäksi selvityksen kohteena olevien asioiden käsittelyn pitkittyminen ja laajentuminen käsittelyn aikana uusiin kohteisiin on yritysten kannalta ongelmallista. Tällöin yrityksiltä kuluu suhteettomasti resursseja jatkuvaan kanssakäymiseen ja asioiden selvittelyyn verohallinnon kanssa ja tänä aikana yritys ei voi olla varma siitä, miten sen tulisi esillä olevia asioita jokapäiväisessä toiminnassaan käsitellä ilman jälkiverotusriskiä.

Yrityksiä on puhututtanut edelleen myös verohallinnon ns. paimenkirje liittyen emoyhtiön harjoittamaan mahdollisesti rahoitustoiminnaksi katsottavaan toimintaan, johon liittyvät kulut eivät olisi vähennyskelpoisia. Vastaavanlaista vain tietyille valituille yhtiöille suoraan kohdennettua verohallinnon oma-aloitteista ohjeistusta ei toivota tehtävän enää jatkossa, koska yritykset eivät kokeneet ohjeistusta riittävän selkeäksi ja lisäksi se kohteli yrityksiä epätasa-arvoisesti. Verovelvollisten oikeusturvan kannalta tällainen menettely on ongelmallista.

Tulkinnallisiin asioihin kannanoton saaminen etukäteen verohallinnolta ei tänä päivänä ole enää yksinkertaista. Yritysten on nykyään haasteellisempaa pyrkiä toimimaan säännöksien mukaisesti ja ilman jälkiverotusriskin muodostumista. Aiemmin käytössä ollut palautushakemusmenettely ei ole enää mahdollinen eli ei voida jättää vähennyksiä varmuuden vuoksi tilikauden aikana tekemättä ja sitten tilikauden päätyttyä hakea vähentämättä jääneitä arvonlisäveroja takaisin ja saada samalla verohallinnolta tulkinnan kyseiseen asiaan. Tulkinnallisista asioista ei myöskään annetta kirjallista ohjausta, joten ainoaksi vaihtoehdoksi käytännössä jää ennakkoratkaisun hakeminen joko verohallinnolta tai keskusverolautakunnalta. Tämä tapa puolestaan johtaa nykyään todella usein valitusprosessiin, jolloin asia on pitkän aikaa auki. Tällöin yritys ei käytännössä tiedä, miten sen tulisi arvonlisäverotuksessa tätä asiaa tällä välin käsitellä. Tämä hankaloittaa yhtiön liiketoiminnan harjoittamista. Näin ollen yritykset usein käytännössä tekevät tulkinnallisissa asioissa itse ratkaisun "maalaisjärjellä", dokumentoivat käyttämänsä perusteet ja toimivat sitten sen mukaisesti. Tällöin toimintaan saattaa kuitenkin sisältyä jälkiverotusriskejä.

Kaiken kaikkiaan verohallinnolta toivottaisiin vakautta, ennustettavuutta ja asioiden ripeää käsittelyä yhdellä kerralla, jotta yrityksillä olisi parhaat mahdolliset puitteet harjoittaa liiketoimintaansa ja kerätä välillisiä veroja veronsaajille.

   
Maritta Virtanen, Arvonlisäveroasiantuntija
maritta.virtanen@fi.ey.com
puh. 050 3055 708
Eija Tannila, Arvonlisäveroasiantuntija
eija.tannila@fi.ey.com
puh. 0400 874 154


Ernst & Young Oy
Uusikatu 53
90120 Oulu

 

                                                         

Jaa: