Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Elinkaarihankkeiden verotus muuttui – joustoa veronmaksuun rakennushankkeissa

28.02.2018

 

Vuoden 2018 alusta laajennettiin ns. elinkaarihankkeiden soveltamisalaa elinkeino- ja arvonlisäverotuksessa. Elinkaarihankkeessa on kysymys tilanteesta, jossa projektiyhtiö tms. myy ostajalle kokonaishoitopalvelun, joka koostuu suunnittelu-, rakentamis-, rahoitus- ja kunnossapitopalveluista. Vuoden alussa voimaan tulleiden uusien sääntöjen mukaan palvelun ostajana voi olla nyt valtion ohella myös kunta tai mikä tahansa yritys. Aikaisemmin palvelu saattoi kohdistua vain tien tai rautatien rakentamiseen, mutta säännöksen soveltamisalan laajennuksen jälkeen se soveltuu myös rakennuksen tai pysyvän rakennelman rakentamiseen tai peruskorjaamiseen sekä niihin tai niiden käyttöön välittömästi liittyvään irtaimistoon.

Jatkossa kunta voi siis toteuttaa esimerkiksi koulu- tai päiväkotirakennuksen elinkaarihankkeena tai yksityinen yritys voi rakennuttaa elinkaarihankkeena esimerkiksi toimisto- tai tehdasrakennuksen toimintaansa varten. Nyt kannattaakin selvittää, minkälaiset kokonaisuudet oikeuttavat elinkaarihankemallin soveltamiseen.

Joustavampi veronmaksun aikataulu rakennuskohteen elinkaaren aikana

Ilman erityissäännöksiä elinkaariajatteluun soveltuvan kohteen rakentamisen verokohtelu johtaisi tilanteeseen, jossa erillisinä suoritteina käsiteltävien kokonaisuuksien verotus ei vastaisi hankkeen taloudellista todellisuutta, kun verotuksessa tulot ja menot sekä veron suorittamisvelvollisuus realisoituvat tiettyjen hyödykkeiden kohdalla eri aikaan kuin hankkeen toteuttaja saa niistä sopimuksen mukaisen korvauksen. Hallituksen esityksen perusteella lakimuutoksella halutaan vähentää verotuksen ja tulon ajallista epäsuhtaa, joka muun muassa aiheuttaa ylimääräisiä rahoituskustannuksia erityisesti elinkaarihankkeiden toteuttajille. Lakimuutoksen taustalla on myös pyrkimys vähentää elinkaarihankkeiden toteutukseen liittyviä verotuksellisia riskejä.

Elinkaarihankkeen myyjän saama vastike määräytyy kohteen käytön tai käytettävyyden perusteella. Elinkeinoverotuksessa kokonaishoitopalvelua katsotaan luovutetuksi kunakin verovuonna määrä, joka vastaa verovuonna toteutuneen käytön tai käytettävyyden määrää. Suurin hyöty on se, että myyjäyhtiön verotettavaa elinkeinotuloa ei synnytä esimerkiksi rakennuksen valmistumisen perusteella tapahtuva luovutus, vaan rakentamisen kate tuloutuu kokonaishoitopalvelun luovutuksissa sen toteuttamisaikana, joka voi olla esimerkiksi 20 vuotta. Verovelvollinen palvelun ostaja maksaa ja voi vähentää elinkeinoverotuksessaan vuosittaisen palvelumaksun, jolloin hankkeen rahoitus ajoittuu pitkälle ajalle.

Vastaavasti arvonlisäverotuksessa elinkaarihanke, eli siinä myytävä kokonaishoitopalvelu, katsottaisiin suoritetuksi kunkin palvelusuoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä. Näin ollen kun kyseessä olisi kokonaishoitopalvelu, veroa ei suoritettaisi vielä silloin, kun kohde valmistuu ja luovutetaan vastaanottajan käyttöön, vaan kaikkien kokonaishoitopalvelun muodostavien suoritusten osalta myöhemmin sopimuskauden aikana sen mukaisesti, mitä tilitysjakson pituudeksi on osapuolten kesken sovittu kohteen käytön tai käytettävyyden perusteella. Tilitysjakso voi olla verokautta eli kalenterikuukautta pidempi ajanjakso.

Lakimuutos mahdollistaa verohyödyt uusille toimijoille ja uusiin hankkeisiin, joten nyt on oikea aika selvittää, miten elinkaarimalli soveltuu yksittäisen kunnan tai yrityksen rakennushankkeisiin ja mitkä olisivat elinkaarihankkeen konkreettiset hyödyt tulevien projektien kannalta.

 
Maritta Virtanen, Arvonlisäveroasiantuntija
maritta.virtanen@fi.ey.com
puh. 050 3055 708                                                     

 
Veera Oikarinen, Veroasiantuntija
veera.oikarinen@fi.ey.com
puh. 0400 860 031

Ernst & Young Oy
Uusikatu 53
90120 Oulu

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Seuraa blogiamme osoitteessa yrityselaman360blog.ey.com.

kasvuvoimaa.ey.fi

 

Jaa: