Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
2/2016 #jäsentiedote

Hankintalaki uudistuu

Hankintalainsäädäntöämme ollaan uudistamassa. Ehdotus hankintalainsäädännön uudistamisesta perustuu Euroopan komission joulukuussa 2011 antamiin kolmeen direktiiviehdotukseen (2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU), jotka hyväksyttiin 18.4.2014.

Lainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelleen ryhmän mietintö valmistui 13.5.2015. Mietintö sisältää ehdotuksen uudeksi hankintalainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki), joka korvaisi vuoden 2007 hankintalain, hankinta-asetuksen sekä vuoden 2011 lain sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi laki vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (erityisalojen hankintalaki), joka korvaisi vuoden 2007 erityisalojen hankintalain.

Työ- ja elinkeinoministeriö on sittemmin 3.3.2016 julkaissut erillisen tiedotteen, jonka mukaan hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi on tarkoitus saada eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016 ja lähtökohtana on, että uusi hankintalaki tulisi voimaan mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vielä vuoden 2016 aikana.

Olemme siis siinä tilanteessa, että EU:ssa hyväksyttyjä direktiivejä ei saada kansallisesti voimaan asetetussa määräajassa, 18.4.2016 mennessä. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tilanteessa, jossa direktiiviä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä sille asetetussa määräajassa, direktiivien ehdottomilla sekä riittävän selkeillä ja tarkoilla määräyksillä on ns. välitön oikeusvaikutus.

Koska uusi hankintalaki ei tule voimaan direktiivien asettamaan määräaikaan 18.4.2016 mennessä, ministeriö on kehottanut 3.3.2016 antamassaan tiedotteessa hankintayksiköitä ottamaan 18.4.2016 alkaen huomioon uusien hankintadirektiivien ehdottomat, selkeät ja tarkat määräykset. Tiedote sisältää ohjeellisen listan niistä määräyksistä, joilla ministeriön näkemyksen mukaan on välitön oikeusvaikutus. Tiedotteen mukaan lista ei kuitenkaan ole direktiivien tai lain soveltajia (käytännössä siis hankintayksiköitä) sitova. On kuitenkin selvää, että tällaisiin ehdottomiin, selkeisiin ja tarkkoihin määräyksiin olisi siis mahdollista vedota tuomioistuimessa 18.4.2016 tai sen jälkeen aloitetussa hankintamenettelyssä.

Koko Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen sekä ohjeellisen listan direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen piirissä olevista määräyksistä löydät työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Kirsi Putkonen
Varatuomari, Director
Ernst & Young Oy