Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
1/2016 #jäsentiedote

Konserniavustus – apukeino tuloksen järjestelyyn konsernissa

Kun konsernin sisällä useampi osakeyhtiö tai osuuskunta harjoittaa yritystoimintaa, ongelmaksi voi nousta tilanne, jossa tulos ei jakaudu tasaisesti yhtiöiden välillä. Veronmaksu tuntuu turhalta, jos toinen samaan konserniin kuuluva yhtiö tekee tappiota. Tällaisten tilanteiden ratkaisemiksi on kehitetty konserniavustus, jonka avulla tulosta voidaan vastikkeettomasti tietyin edellytyksin järjestellä konsernin sisällä. Konserniavustuksia säätelee laki konserniavustuksesta verotuksessa (21.11.1986/825), jossa määritellään edellytykset sen soveltamiselle. Konserniavustus on saajalleen veronalaista tuloa ja antajalleen vähennyskelpoista menoa vain, jos laissa määritetyt edellytykset täyttyvät.  

Konserniavustuksen edellytykseksi on säädetty, että molempien osapuolien on oltava kotimainen liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö tai osuuskunta. Konserniavustus tulee antaa saajan liiketoimintaa varten. Kotimaisuuden edellytys täyttyy, mikäli yhteisöt ovat merkittyinä Suomen kaupparekisteriin ja ovat Suomen lain mukaisesti perustettuja.  Jos konserniavustuksen antaja (emoyhteisö) omistaa vähintään 90 prosenttia toisen saajan (tytäryhteisön) osakepääomasta tai osuuksista, antajalla on oikeus vähentää tytäryhteisölleen suorittamansa konserniavustuksen veronalaisesta elinkeinotulostaan. Vastaavasti suoritetun konserniavustuksen määrä katsotaan tytäryhteisön veronalaiseksi elinkeinotuloksi.  Lisäksi edellytyksenä avustuksen käsittelemiselle konserniavustuksena on, että konsernisuhde osapuolien välillä on kestänyt koko verovuoden. Osapuolien tilikausien tulee päättyä samanaikaisesti (mikäli KILA ei ole myöntänyt poikkeusta) ja kumpikaan osapuolista ei saa olla elinkeinotuloveron verottamisesta annetussa laissa (24.6.1968/360) tarkoitettu talletuspankki, eikä luotto-, vakuutus- tai eläkelaitos.  Konserniavustus on mahdollista antaa myös tytäryhteisöltä emoyhteisölle tai tytäryhteisöltä toiselle tytäryhteisölle.

Huomioitavaa on, että konserniavustusta ei voi tulouttaa tai vähentää kirjanpidossa liiketoiminnan tuottona tai kuluna. Säännöllisiäkään tytäryrityksen antamia konserniavustuksia ei saa merkitä emoyhteisön liikevaihtoon tai liiketoiminnan muihin tuottoihin. Uuden kirjanpitolain myötä satunnaiset erät poistuivat tuloslaskelmalta ja jatkossa annettu ja saatu konserniavustus esitetään tuloslaskelman tilinpäätössiirroissa kohdassa ´konserniavustukset´.  Konserniavustus katsotaan sen antajan verotuksessa kuluksi ja saajan verotuksessa tuotoksi sinä verovuonna, jona se on suoritettu. Konserniavustuksen antajalla on oikeus vähentää konserniavustus kuluna vain, mikäli vastaavat meno- ja tulokirjaukset on tehty antajan ja saajan kirjanpidossa.

Yritysjärjestelytilanteissa on suositeltavaa olla erityisen tarkkana konserniavustusten kanssa. Verohallinto on uudessa ohjeessaan ´Yritysjärjestelyt ja verotus  –  sulautuminen´ (3.12.2015 DnroA20/200/2015) todennut, että silloin, kun sulautuminen rekisteröidään vastaanottavan yhtiön tilikauden päättymispäivälle, verotuskäytännössä on katsottu tilikausien päättyvän samanaikaisesti ja konserniavustuksen olevan mahdollinen. Kuitenkin Verohallinto korostaa ohjeessaan, että tilanne on tältä osin tulkinnallinen, koska asia on parhaillaan vireillä muutoksenhakuasteissa. Tämän mukaan asiaan on odotettavissa verotuksen oikeuskäytäntöä ja mahdollisesti tarkempaa Verohallinnon ohjeistusta. Jos suunnitelmissa on konserniavustus ja sulautumisen toteuttaminen, suosittelemme uuden ohjeen valossa hakemaan konserniavustuksen edellytyksistä etukäteen ennakkoratkaisua Verohallinnolta.

Konserniavustukset tulee ilmoittaa yhtiön veroilmoituksella ja liitelomakkeella 66. Veroilmoitusta laatiessa on oltava erityisen huolellinen konserniavustuksien suhteen ja huolehtia, että konserniavustuksista annetaan vaadittava selvitys, ettei Verohallinto määrää puutteellisten tietojen vuoksi veronkorotuksia. Jos yhtiö on epävarma konserniavustuksen edellytyksien täyttymisestä, suositeltavaa on hakea ennakkoratkaisua Verohallinnolta.

 

Iina Kuvaja
Tax Advisor
Ernst & Young Oy
Uusikatu 53
90120 Oulu
Puh: +358 40 5777 028
E-mail: iina.kuvaja@fi.ey.com
http://www.ey.com